Kết quả

Từ: đến
Tra cứu
Mục tiêu 3: Cơ hội công bằng và tham gia bình đẳng/ không phân biệt đối xử cho người khuyết tật
Chỉ số kết quả
Số NKT được DRD giới thiệu có việc làm
Chỉ số đầu ra
Số NKT được vay vốn
Số Doanh nghiệp được tư vấn về việc làm cho NKT
Số NKT được tư vấn về việc làm
abc