Kết quả

Từ: đến
Tra cứu
Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về quyền của NKT
Chỉ số đầu ra
Số người trong cộng đồng tham gia các hoạt động/sự kiện truyền thông của DRD về các vấn đề liên quan đến NKT
Mục tiêu 3: Cơ hội công bằng và tham gia bình đẳng/ không phân biệt đối xử cho người khuyết tật
Chỉ số kết quả
Số công trình được cải tạo, xây mới đảm bảo tiếp cận cho NKT
Chỉ số đầu ra
Số địa điểm công trình công cộng được cập nhật trên DMAP
abc