Kết quả

Từ: đến
Tra cứu
Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về quyền của NKT
Chỉ số kết quả
Số lượng các tin bài (audio, hình ảnh, báo in, báo điện tử) viết về DRD hoặc về các đối tượng hưởng lợi từ hỗ trợ của DRD.
Chỉ số đầu ra
Số hội thảo/nghiên cứu về vận động chính sách được thực hiện
Mục tiêu 3: Cơ hội công bằng và tham gia bình đẳng/ không phân biệt đối xử cho người khuyết tật
Chỉ số kết quả
Số kiến nghị/ đề xuất của DRD và đối tác của DRD
abc