Kết quả

Từ: đến
Tra cứu
Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và năng lực của người khuyết tật về quyền của NKT
Chỉ số đầu ra
Số NKT được trợ giúp pháp lý
Số NKT được tập huấn (về quyền của NKT và kỹ năng cho NKT)
Mục tiêu 3: Cơ hội công bằng và tham gia bình đẳng/ không phân biệt đối xử cho người khuyết tật
Chỉ số đầu ra
Số NKT được tư vấn pháp lý
abc